Huisregels

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

2. Samen maken we het festival, dus wees sociaal, hulpvaardig en open naar de medewerkers en andere festivalbezoekers.

3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

4. Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:

  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
    Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
    Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.


6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld, bedreiging, seksuele intimidatie, mishandeling en ander aanstootgevend gedrag zal aangifte worden gedaan bij de politie.

7. De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

8. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.

9. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie. U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen.

10. Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

11. Het is verboden om afgezette gebieden te betreden zonder dat daar toestemming voor is gegeven (o.a. podium, backstage)

12.  Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Festival de Opening shirt) hierop attenderen.

13. Bij vernieling wordt men verwijderd van het terrein en zullen alle kosten voor de schade worden verhaald op de persoon in kwestie.

14. Het is verboden nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.

15. Klachten kunt u direct bij het bestuur van het festival melden.

16. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.

17. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de huisregels zal hij worden verwijderd.

Dank voor uw medewerking,
Organisatie Festival de Opening